projekty

Stupně projektové dokumentace:

1) zahradně - architektonická studie

Zahradně architektonická studie zahrnuje zpracování celkové koncepce zahrady zakreslené ve vhodném měřítku do přehledné půdorysné situace. Součástí studie je zákres stávajících i navrhovaných prvků, zahradních cest, travnatých ploch, umístění stromů, keřů, tvary a typy trvalkových záhonů. V případě, že je vhodná a nápomocná vizualizace, je studie doplněna o kresby pohledů na některé řešené části zahrady. Studie zahrnuje také soupis navržených druhů stromů, keřů, trvalek a cibulovin, počty kusů, popis navržených prvků a materiálů, případně názorné příklady z praxe formou fotopřílohy. 

Pokud vám zahradu zrealizujeme my, je pro nás tato úroveň studie dostačující a případné rozkreslení stavebních prvků a konkrétní technické parametry řešíme v rámci realizace.  


2) prováděcí (zadávací) dokumentace

Velké realizační firmy zpravidla požadují jako podklad prováděcí dokumentaci. Ta zahrnuje okótovaný výkres zahrady, přesný osazovací plán (zákres rozmístění rostlin na záhonech), rozkreslené a okótované stavební prvky. Součástí je technická zpráva s popisem jednotlivých prvků, rozměrů a materiálů a předpokládaný rozpočet realizace zahrady. Konečná cena prováděcí dokumentace závisí na komplikovanosti studie a následné časové náročnosti zpracování prováděcí dokumentace.

Prováděcí (resp. zadávací) dokumentace je také běžně požadována u větších projektů pro veřejný sektor, kde se zhotovitel realizace vybírá formou veřejné zakázky.   


3) autorský a technický dozor

Pokud byste si chtěli realizovat zahradu svépomocí, je vhodné formou autorského a technického dozoru provést několik konzultací přímo na místě. Zejména prvotní vyznačení umístění prvků, vyznačení cest a tvarů záhonů. V další etapě potom samotné umístění stromů, keřů a rozmístění rostlin na připravené záhony, případně jakákoliv jiná konzultační činnost na místě (příprava půdy, řešení závlahy…).

Autorský dozor provádíme také u projektů sadových úprav pro veřejný sektor, kde je realizační firma vybírána formou veřejné zakázky a je třeba zajistit soulad realizace s projektem. 


příklady půdorysných situací: 


příklady vizualizace: 


příklad osazovacího plánu: